Starosta obce oznamujeme občanům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

se uskuteční v pátek 8. 10. 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

a v sobotu 9. 10. 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v knihovně

Obecního úřadu Dobřív, Dobřív čp. 305 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

v Dobřívě a na Pavlovsku.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České

republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem

České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech

voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

do přenosné volební schránky.

Pro občany Pavlovska bude zajištěn odvoz v pátek 8. 10. 2021 v 17,00 hodin

od autobusové zastávky na Pavlovsku.