Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Starosta obce oznamuje občanům, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

 

republiky se uskuteční

 

v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017

 

od 8,00 do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volební okrsku č. 1 je volební místnost

 

v knihovně obecního úřadu v Dobřívě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu

 

v Dobřívě a na Pavlovsku. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost

 

a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem

 

České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu

 

hlasování umožněno. 

 

 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Telefonické spojení 371 783 396.

 

 

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz do volební místnosti pouze v pátek

 

20. října 2017 v 17,00 hod. u autobusové zastávky na Pavlovsku.