Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky – druhé kolo.

 

Starosta obce Dobřív oznamuje, že volby prezidenta republiky se uskuteční

 

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 

a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 1 je volební místnost v knihovně Obecního úřadu v Dobřívě, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Dobřívě a na Pavlovsku.

 

 

 

Voliči bude umožněno hlasování při volbě prezidenta republiky poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

 

 

 

Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

 

 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodu obecní úřad v Dobřívě a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

 

do přenosné volební schránky.

 

 

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz v pátek 26. ledna 2018 v 17,00 hodin u autobusové zastávky. Dovoz budou zajišťovat členové sboru dobrovolných hasičů. Bude tedy přistaveno

 

hasičské vozidlo pro přepravu osob.