Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky.

 

 

 

Starosta obce Dobřív oznamuje, že volby prezidenta republiky se uskuteční

 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin

 

a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku číslo 1 je volební místnost v knihovně Obecního úřadu v Dobřívě, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Dobřívě a na Pavlovsku.

 

 

 

Voliči bude umožněno hlasování při volbě prezidenta republiky poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

 

 

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodu obecní úřad v Dobřívě a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo

volební místnost do přenosné volební schránky.

 

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz v pátek 12. ledna 2018 v 17,00 hodin u autobusové zastávky. Dovoz budou zajišťovat členové sboru dobrovolných hasičů.

Bude tedy přistaveno hasičské vozidlo pro přepravu osob.