Starosta obce Dobřív oznamuje, že druhé kolo do Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 8 Rokycany, se uskuteční

v pátek dne 12. 10. 2018 od 14,00 do 22,00 hodin

a

v sobotu dne 13. 10. 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v knihovně Obecního úřadu Dobřív, Dobřív čp. 305, pro voliče, kteří jsou

přihlášeni k trvalému pobytu v Dobřívě a na Pavlovsku.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem

České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl

hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Telefonní spojení 371 783 396.

Pro občany Pavlovska bude přistaven odvoz do volební místnosti v pátek 12. 10. 2018 v 17,00 hodin u autobusové zastávky

na Pavlovsku. Odvoz bude zajištěn členy sboru dobrovolných hasičů.

Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volební místnosti.